Ασφαλιστικά Νέα

Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος/η Ελληνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και θα ήθελα να ενημερωθώ σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσω για έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ);

Απάντηση: Αρμόδιος Φορέας για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ αλλά ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκετε.

Μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην διεύθυνση http://www.eopyy.gov.gr/EuropeanHealthInsurance/Index?a_Language=el-GR (θα επιλέξετε το σημείο που αναφέρει "πού θα εκδώσω ΕΚΑΑ πριν ταξιδέψω" και στη συνέχεια θα επιλέξετε "φορείς που εκδίδουν ΕΚΑΑ"), όπου επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ΕΚΑΑ.

Ερώτηση: Τι κάλυψη έχω ταξιδεύοντας σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ);

Απάντηση: Η ΕΚΑΑ είναι μία κάρτα, που εκδίδεται δωρεάν και σου εξασφαλίζει πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη δημόσιου συστήματος υγείας σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού, κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε οποιοδήποτε από τα 28 κράτη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η περίθαλψη παρέχεται κάτω από τους ίδιους όρους και στο ίδιο κόστος με εκείνα των ασφαλισμένων της χώρας αυτής.

Η ΕΚΑΑ επίσης καλύπτει παροχές υγείας σε είδος για προ-υπάρχουσες ή χρόνιες παθήσεις και για ότι σχετίζεται με εγκυμοσύνη, με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός της διαμονής δεν είναι η λήψη περίθαλψης ή ο τοκετός.

Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις αναλαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό;

Απάντηση: Ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Οργανισμού και με θετική γνωμάτευση Υγειονομικού Οργάνου, όταν ο ασφαλισμένος

- Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα, είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης που απαιτείται, είτε γιατί στη χώρα μας υπάρχει ελλιπής εμπειρία, και είναι γνωστό ότι η αντίστοιχη διάγνωση και θεραπεία γίνεται στο εξωτερικό (και δεν αποτελεί πειραματική ή ερευνητική μέθοδο).

- Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα έγκαιρα και εντός χρόνου ιατρικά αιτιολογημένου.

- Πάσχει από σοβαρό νόσημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί εσπευσμένη αναχώρηση στο εξωτερικό, χωρίς προηγούμενη έγκριση

- Νοσήσει και του προσφερθούν υγειονομικές υπηρεσίες λόγω αιφνιδίου, βιαίου και αναπότρεπτου συμβάντος, όταν βρίσκεται προσωρινά στο εξωτερικό.

- Χρήζει μεταμόσχευσης ιστών ή οργάνων (συμπαγών ή ρευστών), η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή στον κρίσιμο για την περίπτωση του ασθενούς χρόνο.

Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος για προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό;

Απάντηση: Προκειμένου να εξεταστεί υπόθεση προγραμματισμένης νοσηλείας στο εξωτερικό, ο ασφαλισμένος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσέρχεται στην ανάλογα με τον τόπο μόνιμης διαμονής του χωρικά αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, και υποβάλλει αίτημα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι κάθε σχετικό αίτημα δύναται να εξεταστεί κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την έκδοση εντύπου S2 (παλαιό Ε112) και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το αίτημα εξετάζεται και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4213/13 (Οδηγία 2011/24/ΕΕ)  για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη.

Ερώτηση: Ποιές δαπάνες καλύπτονται σε περίπτωση εγκεκριμένης προγραμματισμένης περίθαλψης εκτός Ελλάδας;

Απάντηση: Οι δαπάνες νοσηλείας. Η απόδοση γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ απευθείας στο νοσοκομείο μέσω του Ευρωπαϊκού εντύπου S2 είτε με χρηματική καταβολή.

- Τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής ασθενή και συνοδού (εφόσον εγκρίνει συνοδό το ΑΥΣ), καθώς και τυχόν δαπάνες μετακινήσεων με συνοδεία γιατρού, φορείου, οξυγόνου κλπ. (εφόσον εγκριθούν από το ΑΥΣ).

- Ημερήσια κατ’ άτομο αποζημίωση δαπανών διαμονής έως του ποσού των πενήντα Ευρώ (€ 50,00) και διατροφής έως του ποσού των τριάντα Ευρώ (€ 30,00). Η αποζημίωση καλύπτει το/τη συνοδό για όσες ημέρες θα παραμείνει δικαιολογημένα στο εξωτερικό, αλλά και τον/την ασθενή (και τυχόν δότη) για κάθε ημέρα δικαιολογημένης παραμονής εκτός νοσοκομείου. Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προκαταβάλλει μέρος των δαπανών προσωπικών εξόδων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο ασφαλισμένος.

Σε περίπτωση έκδοσης S2, τυχόν συμμετοχή του ασθενή ανάλογα με τη νομοθεσία του κράτους περίθαλψης καθώς και αμοιβές ειδικών γιατρών, καλύπτονται υποχρεωτικά από τον ασθενή και δεν αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

Στην περίπτωση της Διασυνοριακής Περίθαλψης καλύπτονται οι δαπάνες περίθαλψης, που θα αναγνωρίζονταν εάν η συγκεκριμένη περίθαλψη είχε χορηγηθεί στην Ελλάδα και δεν αναγνωρίζονται δαπάνες διαμονής και μετακίνησης παρά μόνο, κατά περίπτωση, για άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία (ΚΕΠΑ).

Ερώτηση: Προβλέπεται κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών;

Απάντηση: Για προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ οι δαπάνες όχι μόνο των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και των φοιτητών και των ανασφάλιστων (δικαιούχοι του ν. 4368/16) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

Ερώτηση: Είμαι ασφαλισμένος ελληνικού ασφαλιστικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και θα ταξιδέψω στο εξωτερικό σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε να έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής μου στο εξωτερικό;

Απάντηση: Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου για τη χορήγηση παροχών ασθενείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΜΠ5, ΦΕΚ3054Β/18-11-2012), σε περίπτωση που ασφαλισμένος βρίσκεται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού εκτός ΕΕ και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συμβάντος ασθενήσει ξαφνικά και νοσηλευτεί σε θεραπευτήριο, είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα στην πλησιέστερη Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, συνυποβάλλοντας ιατρική έκθεση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία να περιγράφεται η πάθηση και η αναγκαιότητα της άμεσης και επιβεβλημένης νοσηλείας, καθώς και εξοφλητικά τιμολόγια θεωρημένα από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή της χώρας προσωρινής διαμονής και επίσημα μεταφρασμένα.

Δημοφιλέστερα Προϊόντα

Η Εταιρία

Η Insurance4you δραστηριοποιείται από το 2000 στον ασφαλιστικό χώρο ως ανεξάρτητη εταιρεία ασφαλιστικών συμβούλων.

Κύριος σκοπός της είναι η παροχή ασφαλιστικών λύσεων στην καλύτερη σχέση τιμής, παροχών και αξιοπιστίας χωρίς την...         Περισσότερα

Επικοινωνία

  • Εταιρία: Insurance4You

  • Αθήνα: (+30) 211 800 30 73

  • Θεσ/νίκη: (+30) 231 220 23 72

  • Κρήτη: (+30) 281 810 41 81

  • Φαξ: (+30) 211 800 90 83

  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εγγραφείτε!

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία για να λαμβάνετε ασφαλιστικές ειδήσεις, ενημερώσεις καθώς και ειδικές προσφορές μόνο από την Insurance4You!